Pogotowie ciepłownicze 66 555 99 00

Taryfa

     
Taryfa Celsium A dla ciepła obowiązująca od 01.10.2023 r.
 

Taryfa ciepła dla Celsium A Sp. z o.o. obowiązująca od 01.10.2023 r.

Najniższa cena ciepła Celsium A
 

Najniższa cena ciepła od 1.10.2023 r. Celsium A

Taryfa dla ciepła
 

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA.4210.79.2022.KTW
z dnia 1 września 2022 r. zatwierdzona została zmiana taryfy ciepła dla Celsium Sp. z o.o.

Decyzja
 
Najniższa cena ciepła Celsium
 

Najniższa cena ciepła Celsium od 1.05.2023 Celsium

Koncesje

       
Koncesja na przesył i dystrybucję ciepła
 
Decyzja dla Koncesji na przesył i dystrybucję ciepła
 

część 1

Decyzja dla Koncesji na przesył i dystrybucję ciepła
 

​część 2

Koncesja na wytwarzanie ciepła
 
Decyzja dla Koncesji na wytwarzanie ciepła
 

​część 1

Decyzja dla Koncesji na wytwarzanie ciepła
 

​część 2

Decyzja do Koncesji na wytwarzanie ciepła
 

na okres do 31 grudnia 2030r.

Prawo energetyczne i Rozporządzenia

       
Prawo energetyczne
 

z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 54, poz. 348)

tj. z dnia 15 lipca 2003 r. (Dz.U. Nr 153, poz. 1504)

tj. z dnia 16 maja 2006 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 625)

tj. z dnia 15 czerwca 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059)

tj. z 2020r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, 843, 875, 1086, 1378, 1565)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych
 

z dnia 15 stycznia 2007 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 92)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie harmonogramu uzyskiwania przez odbiorców prawa do korzystania z usług przesyłowych
 

z dnia 20 stycznia 2003 r. (Dz.U. Nr 17, poz. 158)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzeń w ciepł
 

z dnia 17 września 2010 r. (Dz.U. Nr 194, poz. 1291)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zapasów paliw w przedsiębiorstwach energetycznych
 

z dnia 12 lutego 2003 r. (Dz.U. Nr 39, poz. 338)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiębiorstwa energetyczne
 

z dnia 11 sierpnia 2000 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 866)

Rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu pobierania przez Prezesa URE corocznych opłat wnoszonych przez przedsiębiorstwa energetyczne
 

z dnia 5 maja 1998 r. (Dz.U. Nr 60, poz. 387)

e-Faktura

    
Oświadczenie o akceptacji wystawiania i udostępniania faktur drogą elektroniczną
 
Oświadczenie o rezygnacji z wystawiania i udostępniania faktur drogą elektroniczną
 
Oświadczenie o zmianie adresu e-mail
 
Regulamin udostępniania faktur drogą elektroniczną